banner
Đăng Ký

Thông Tin Máy Chủ


Phiên bản 83
Tỷ Lệ Kinh Nghiệm: 2
Tỷ Lệ Meso: 1
Tỷ Lệ Rơi Đồ: 1

Bảng Xếp Hạng Nhân Vật


Beginner Warrior Magician Bowman Theif Pirate Cygnus Aran

Xếp Hạng Tên Nhân Vật Nghề Cấp Độ
1 BoomT Giám Mục 171
2 iSnow Thuật Sĩ Lửa 167
3 BoxBox Giám Mục 162
4 TienDat Giám Mục 161
5 UncleHoe Thần Nỏ 160
6 Meow Giám Mục 160
7 Trung Giám Mục 158
8 ShjnBeBong Giám Mục 157
9 DutchLady Thần tiễn 156
10 Beel Giám Mục 152
11 CocaHetGa Giám Mục 152
12 NhocNano Đạo Sư Băng Sấm 150
13 OPLA Đạo Sư Băng Sấm 147
14 Trifolium Giám Mục 147
15 Pepsi Đạo Sư Băng Sấm 146